zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne jako formę ochrony przyrody wprowadziła ustawa o ochronie przyrody z 16 października 1991 roku. Stanowią one podstawowe narzędzie ochrony różnorodność biologicznej na szczeblu lokalnym (miasta, gminy) oraz regionalnym. Tworzy się je na obszarach, gdzie znajdują się zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, takich jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym miejsca ich sezonowego przebywania lub rozrodu.

Użytki ekologiczne pełnią także istotną funkcję jako wyspy i korytarze ekologiczne, umożliwiające wędrówki gatunków i wymianę genów. Skuteczna ochrona bioróżnorodności wymaga utworzenia sieci tego typu obiektów na terenie każdej gminy. Użytki ekologiczne mogą być powoływane przez wojewodę lub rady gmin. Uwzględnia się je w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i uwidacznia w ewidencji gruntów.

Do września 2001 roku na terenie województwa śląskiego istniało 47 użytków ekologicznych. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 3 z 2001 r., poz. 211), przepisy dotyczące uznania obszarów za użytki ekologiczne straciły obowiązującą moc prawną. Obecnie w województwie istnieje 68 użytków ekologicznych utworzonych po 28 września 2001 roku na terenie 41 miast i gmin. W tej liczbie 52 zostało powołanych przez wojewodę, a 16 - przez rady miast i gmin. Przedmiotem ochrony są w nich głównie młaki, bagna i torfowiska (38 obiektów), a także łąki i murawy ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin (11), lasy łęgowe i grądowe (6), źródliska, doliny rzeczne i zbiorniki wodne (15), ostańce skalne (1). Ogółem powierzchnia użytków ekologicznych w województwie wynosi ponad 735 ha, a ich wielkość waha się od 0,15 do 57,7 ha.

uzytki_ekologiczne

Użytki ekologiczne
w województwie śląskim

Wykaz użytków ekologicznych w województwie śląskim

Nazwa użytku Rok utworzenia Powierzchnia [ha] Gmina Przedmiot ochrony Podstawa prawna
Bagna w Antoniowie 2001 3,09 Dąbrowa Górnicza Torfowisko przejściowe i niskie ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin, w tym licznych gatunków chronionych oraz reliktowych gatunków mszaków. Rozporządzenie nr 23/2001 wojewody śląskiego z 18.09.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 73/01, poz. 1906).
Bagno koło Mikołeski 2001 7,8 Tworóg Torfowisko przejściowe ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 28/2001 wojewody śląskiego z 29.10.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 87/01, poz. 2282).
Czarne Bagno 2002 2,47 Kłobuck Torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 6/2002 wojewody śląskiego z 27.02.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 17/02, poz. 526).
Dzicze Bagno 2002 12,30 Kłobuck Torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 7/2002 wojewody śląskiego z 27.02.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 17/02, poz. 527).
Przygiełka 2002 11,75 Myszków Torfowisko przejściowe ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 8/2002 wojewody śląskiego z 28.02.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 17/02, poz. 528).
Bagienko w Pietrzakach 2002 0,94 Herby Torfowisko niskie ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 9/2002 wojewody śląskiego z 28.02.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 17/02, poz. 529).
Bagno w Jeziorze 2002 6,53 Wręczyca Wielka Torfowisko przejściowe i zbiornik wodny ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 10/2002 wojewody śląskiego z 12.03.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 20/02, poz. 658).
Bór Pohulanka 2002 2,58 Myszków Torfowisko przejściowe i bór bagienny ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 11/2002 wojewody śląskiego z 12.03.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 20/02, poz. 659).
Jeziorko 2002 2,50 Konopiska Torfowisko przejściowe i zbiornik wodny ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 12/2002 wojewody śląskiego z 13.03.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 20/02, poz. 660).
Misiowa 2002 3,36 Koniecpol Bagno ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 13/2002 wojewody śląskiego z 15.03.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 20/02, poz. 661).
Olszynka 2002 0,99 Myszków Łęg olszowy ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 14/2002 wojewody śląskiego z 15.03.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 20/02, poz. 662).
Torfowisko Bory 2002 6,68 Sosnowiec Torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 20/2002 wojewody śląskiego z 15.05.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 36/02, poz. 1317).
Płone Bagno 2002 4,22 Katowice Torfowisko wysokie z fragmentami boru wilgotnego i bagiennego ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 23/2002 wojewody śląskiego z 29.05.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 39/02, poz. 1358).
Torfowisko 2002 0,35 Koniecpol Torfowisko i zbiornik wodny ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 24/2002 wojewody śląskiego z 10.06.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 42/02, poz. 1456).
Śródleśne łąki w Starych Maczkach 2002 31,28 Sosnowiec Śródleśne łąki w dolinie Białej Przemszy ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 25/2002 wojewody śląskiego z 10.06.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 42/02, poz. 1457).
Zapadliska 2002 3 Poczesna Torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 23/2002 wojewody śląskiego z 10.06.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 42/02, poz. 1458).
Młaki nad Pogorią I 2002 7 Dąbrowa Górnicza Młaki z nagromadzeniem ginących i rzadkich gatunków roślin. Uchwała nr LVI/989/2002 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z 22.05.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 47/02, poz. 1576).
Pogoria II 2002 40 Dąbrowa Górnicza Zbiornik wodny Pogoria II wraz z otoczeniem jako siedlisko ptactwa wodnego oraz miejsce występowania rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Uchwała nr LVI/990/2002 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z 22.05.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 47/02, poz. 1577).
Mokradła I 2002 6,41 Poraj Torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 42/2002 wojewody śląskiego z 19.06.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 47/02, poz. 1612).
Zapadliska I 2002 28,97 Poczesna Torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 43/2002 wojewody śląskiego z 19.06.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 47/02, poz. 1613).
Mokradła II 2002 2 Poraj Torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 44/2002 wojewody śląskiego z 19.06.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 47/02, poz. 1615).
Okrzeszyniec 2002 24,66 Rybnik Fragment doliny potoku Okrzeszyniec z ekosystemami wodnymi i łąkowymi oraz stanowiskami rzadkich i ustępujących gatunków roślin i zwierząt (płazów, gadów i ptaków). Uchwała nr 836/XLIII/2002 Rady Miasta Rybnika z 4.10.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 80/02, poz. 2898).
Łąki na Kopcach 2003 15,22 Cieszyn Obszar łąk oraz lasów i zadrzewień z licznymi gatunkami roślin i zwierząt rzadkich i chronionych. Uchwała nr V/52/2003 Rady Miejskiej Cieszyna z 23.01.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 11/03, poz. 411).
Łęg nad Puńcówką 2003 1,066 Cieszyn Fragment lasu łęgowego rosnącego na terasie zalewowej Puńcówki. Uchwała nr V/52/2003 Rady Miejskiej Cieszyna z 23.01.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 11/03, poz. 412).
Paprocany 2003 19,06 Tychy Łąka, torfowisko i staw ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 7/2003 wojewody śląskiego z 17.06.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 55/03, poz. 1688).
Białe Błota 2003 2,47 Szczekociny Łąka i torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 8/2003 wojewody śląskiego z 17.06.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 55/03, poz. 1689).
Mokradło 2003 0,49 Szczekociny Torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 9/2003 wojewody śląskiego z 26.06.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 55/03, poz. 1690).
Stawki 2003 0,41 Szczekociny Torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 10/2003 wojewody śląskiego z 26.06.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 55/03, poz. 1691).
Smuga 2003 0,74 Szczekociny Torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 11/2003 wojewody śląskiego z 26.06.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 55/03, poz. 1692).
Kaczeniec 2003 0,45 Szczekociny Torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 11/2003 wojewody śląskiego z 26.06.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 55/03, poz. 1693).
Jeziorka 2003 0,31 Szczekociny Torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 13/2003 wojewody śląskiego z 26.06.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 55/03, poz. 1694).
Uroczysko Jasionka 2003 1,10 Jaworze Źródliska ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin i zwierząt. Rozporządzenie nr 13/2003 wojewody śląskiego z 26.06.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 55/03, poz. 1695).
Bagienko 2003 0,15 Szczekociny Torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 72/2003 wojewody śląskiego z 24.07.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 72/03, poz. 2047).
Góry Towarne 2003 10,38 Olsztyn Kompleks wzgórz krasowych z murawami naskalnymi i kserotermicznymi, ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 17/2003 wojewody śląskiego z 29.07.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 77/03, poz. 2147).
Staw Foryśka 2003 bd Świętochłowice Staw wraz z przylegającymi terenami. Uchwała nr VIII/76/2003 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z 20.08.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 92/03, poz. 2446).
Dąbrowa 2003 12,97 Lelów Torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 32/2003 wojewody śląskiego z 12.12.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 111/03, poz. 3409).
Las na Górze Hugona 2004 bd Świętochłowice Las grądowy. Uchwała nr XVI/132/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25.02.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 24/04, poz. 832).
Mały Lasek 2004 bd Tychy Przesuszone torfowisko ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin. Uchwała nr 0150/XVIII/398/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 25.03.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 56/04, poz. 1793).
Piegża 2004 57,57 Lubliniec Staw i torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 40/2004 wojewody śląskiego z 16.07.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 67/2004, poz. 1993).
Łąka trzęślicowa w Kaletach 2004 7,52 Kalety Łąka trzęślicowa ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 41/2004 wojewody śląskiego z 16.07.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 67/2004, poz. 1994).
Źródliska w Pilicy-Piaski 2004 2,4 Pilica Zespół źródeł w dolinie Pilicy ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 42/2004 wojewody śląskiego z 16.07.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 67/2004, poz. 1995).
Torfowisko w Strzebiniu 2004 0,24 Koszęcin Torfowisko przejściowe ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 43/2004 wojewody śląskiego z 16.07.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 67/2004, poz. 1996).
Łąka trzęślicowa w Małej Nędzy 2004 1,2 Nędza Łąka trzęślicowa ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 44/2004 wojewody śląskiego z 16.07.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 67/2004, poz. 1997).
Torfowisko Dubiele 2004 2,74 Koszęcin Torfowisko przejściowe ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 45/2004 wojewody śląskiego z 16.07.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 67/2004, poz. 1998).
Łąka Trzcionka 2004 8,53 Koszęcin Łąka trzęślicowa ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 46/2004 wojewody śląskiego z 16.07.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 67/2004, poz. 1999).
Zapadź 2004 22,862 Miedźna Torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Rozporządzenie nr 58/2004 wojewody śląskiego z 8.09.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 90/2004, poz. 2528).
Stawy Jedlina 2004 42,176 Bojszowy Kompleks stawów i podmokłych łąk. Rozporządzenie nr 60/2004 wojewody śląskiego z 8.09.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 90/2004, poz. 2530).
Źródliska w Zakawiu 2004 1,69 Dąbrowa Górnicza Obszar źródliskowy stanowiący strefę zasilania rzeki Bobrek wraz z cennymi ekosystemami towarzyszącymi strefie wysięku wód oraz ze stanowiskami roślin i zwierząt chronionych. Uchwała nr XXX/574/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z 25.08.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 94/2004, poz. 2635).

Żabiniec

2006 0,8 Bielsko-Biała

Ochrona ujściowego odcinka cieku wodnego stanowiącego miejsce masowego rozrodu płazów.

Uchwała Nr LX/1911/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27.06.2006r. Dz. Urz. Woj.Śl. Nr 111/2006, poz.3138

Brzoza

2007 52,27 Kochanowice

Ochrona oczka wodnego ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin i zwierząt.

Rozporządzenie nr 33/2007 Wojewody Śląskiego z 10.07.2007r., Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 115/2007, poz. 2314

Góra Tuł 2007 6,93 Goleszów

Ochrona łąk storczykowych ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

Rozporządzenie nr 41/2007 Wojewody Śląskiego z 31.07.2007r., Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 128/2007, poz. 2506

Hala Cebulowa 2007 16,36 Jeleśnia

Zachowanie ekosystemu torfowiska ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

Rozporządzenie nr 46/2007 Wojewody Śląskiego z 16.08.2007r., Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 140/2007, poz. 2773

Stawek w Złatnej 2007 0,07 Ujsoły

Ochrona oczka wodnego ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin i zwierząt.

Rozporządzenie nr 26/2007 Wojewody Śląskiego z 14.06.2007r., Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 105/2007, poz. 2113

Torfowisko w Kotach 2007 10,93 Krupski Młyn

Ochrona torfowisk i podmokłych łąk ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin oraz miejsc lędowych ptaków

Rozporządzenie nr 27/2007 Wojewody Śląskiego z 14.06.2007r., Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 105/2007, poz. 2114

Żwirowiska w Cieszowej

2007 28,14 Koszecin

Zachowanie ekosystemów hydrogenicznych ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

Rozporządzenie nr 72/07 Wojewody Śląskiego z 27.11.2007r., Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 201/2007, poz.3960

Golizna 2008 1.24 Mstów

Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych ekosystemu muraw kserotermicznych ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin

Rozporządzenie nr 65/08 Wojewody Śląskiego z dnia 6.10.2008r., Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 185/2008, poz. 3367

Hala Kamieniańska 2008 1,75 Jeleśnia

Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemu torfowiska ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin

Rozporządzenie nr 81/08 Wojewody Śląskiego z dnia 19.12.2008r., Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 223/2008, poz. 4656

Hala Miziowa 2008 5,13 Jeleśnia

Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemu torfowiska ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin

Rozporządzenie nr 73/08 Wojewody Śląskiego z dnia 5.11.2008r., Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 200/2008, poz. 3674

Kencerz 2008 57,7 Rybnik, Żory, Cerwionka-Leszczyny

Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemów hydrogenicznych ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

Rozporządzenie nr 80/08 Wojewody Śląskiego z dnia 24.11.2008r., Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 207/2008, poz. 4016

Meandry Rzeki Rudy

2008 38,3 Rybnik

Zachowanie naturalnie meandrującego odcinka rzeki Rudy ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin i zwierząt.

Rozporządzenie nr 50/08 Wojewody Śląskiego z 25.07.2008r., Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 143/2008, poz.2718

Remiza leśna Bucze 2008 10,5 Jaworzno

Zachowanie lasu grądowego jako ostoi gatunków chronionych oraz fragmentu krajobrazu ze względu na jego walory widokowe

Uchwała Nr XX/250/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 1.04.2008r. Dz. Urz. Woj.Śl. Nr 98/2008, poz.2028

Starorzecze przy klasztorze w Rudach Wielkich

2008 2,1 Kuźnia Raciborska

Zachowanie ekosystemów hydrogenicznych ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin

Rozporządzenie nr 2/08 Wojewody Śląskiego z dnia 30.01.2008r., Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 22/2008, poz.504

Stowek na Kosarach pod Hyśkowcem

2008 1,7 Żywiec

Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemu torfowiska ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

Rozporządzenie nr 74/08 Wojewody Śląskiego z dnia 5.11.2008r., Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 200/2008, poz. 3675

Uroczysko Zielona

2008 17,5 Dabrowa Górnicza

Zachowanie różnorodności biologicznej - zbiorowiska grądów, łegów oraz zmiennowilgotnej łąki trzęślicowej - z kilkunastoma stanowiskami roślin objetych ochroną ścisłą i częściową, ostoja kilkunastu chronionych gatunków ptaków oraz miejscami bytowania i rozrodu chronionych gatunków płazów.

Uchwała Nr XXXI/538/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29.10.2008 r., Dz.U. Woj.Śl. Nr 214/2008, poz.4327

Zbiornik Weldoro

2008 0,21 Bielsko-Biała

Zachowanie miejsca masowego rozrodu płazów.

Uchwała Nr XXIII/610/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1.04.2008r. Dz. Urz. Woj.Śl. Nr 98/2008, poz.2007

Lasek Chropaczowski

2009 13,38 Świętochłowice

Ochrona siedlisk zwierząt i stanowisk roślin objętych ochroną prawną.

Uchwała Nr XXXI/247/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25.03.2009r.

Gierzyna

2010 10,25 Miasteczko Śląskie

Zachowanie ekosystemu będącego siedliskiem i ostoją chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków roslin i zwierząt.

Uchwała Nr LI/402/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Sląskim z dnia 29 września 2010 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 241/2010 poz. 3663

Księża Góra

2011 6,2 Piekary Śląskie

Zachowanie lokalnej mozaikowatości siedlisk jako warunku niezbędnego do zachowania różnorodności gatunkowej obszaru.

Uchwała Nr X/151/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29.09.2011r., Dz. Urz.Woj. Śl. Nr 285 poz.4805

bd - Brak danych w akcie prawnym powołującym obiekt.

Materiał strony opracowano 23 lutego 2004 roku. Autor opracowania: R. Bula. Ostatnia aktualizacja zawartości strony: 25 kwietnia 2012 r.

Pin It

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2016 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by SD LTD / FreshSeo
sponsorzy