zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Informacja o środowisku

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Zasadą przewidzianą zarówno przez prawo polskie, jak też europejskie i międzynarodowe jest jawność informacji publicznej, w tym informacji o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), prawo do informacji  o środowisku i jego ochronie przysługuje „każdemu” na warunkach określonych ustawą. Oznacza to każdą osobę fizyczną lub prawną, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dostęp do informacji przysługuje niezależnie od obywatelstwa, miejsca zamieszkania, wieku i zdolności do czynności prawnych wnioskodawcy, a także niezależnie od tego, czy żądający informacji ma jakikolwiek interes prawny lub faktyczny związany z informacją lub sprawą, której informacja dotyczy.

Przez informacje o środowisku i jego ochronie należy rozumieć wiadomości o danym środowisku (jego części lub elemencie), dotyczące jego stanu, ocen, zamierzeń, co do przeznaczenia lub wykorzystania, przewidywanego oddziaływania na otoczenie i środków przeciwdziałających temu oddziaływaniu.

Szczegółowe informacje na temat zasad udostępnia informacji o środowisku zamieszczone są na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku http://www.ekoportal.pl w dwóch działach:

 • Udostępnianie informacji o środowisku,
 • Publikacje - materiały szkoleniowe autorstwa Jerzego Jendrośki (red.), Magdaleny Bar i Zbigniewa Bukowskiego pt. „Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie” opracowanych w ramach projektu „Wzmocnienie systemu informacji o środowisku w szczególności z zakresu bezpieczeństwa biologicznego. Usługa szkoleniowa w ramach Transition Facility 2004/016-829.03.01 Nr Ref. 2004/016-829.03.01.02/P”. Poznań - Wrocław 2007.

Wspomniane powyżej materiały szkoleniowe zawierają następujące informacje:

 1. Dostęp do informacji w prawie międzynarodowym, Unii Europejskiej i krajowym  - omówienie wszystkich dokumentów prawnych dotyczących tej problematyki oraz wykaz omawianych aktów prawnych. Uwaga! Zmianie uległa podstawa prawna w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
 2. Udostępnianie informacji w prawie polskim:
  • informacje podlegające udostępnianiu,
  • podmioty uprawnione do otrzymywania informacji,
  • podmioty zobowiązane do udostępniania informacji,
  • forma żądania i udostępniania informacji,
  • terminy na udostępnianie informacji,
  • wyjątki od zasady jawności,
  • odmowa udostępniania informacji, odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji i środki odwoławcze,
  • opłaty za udostępnianie informacji,
  • publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach i Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).
 3. Elektronicznie dostępne bazy danych – rodzaje baz danych i organy odpowiedzialne za ich prowadzenie oraz sposób udostępniania (bazy danych wojewody, starosty, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, marszałka i in.).
 4. Dostęp do informacji o środowisku w ustawach szczególnych:
  • dostęp do infromacji w Prawie wodnym,
  • dostęp do informacji w ustawie o GMO,
  • dostęp do informacji w Prawie geologicznym i górniczym,
  • dostęp do informacji w ustawie o substancjach i preparatach chemicznych,
  • dostęp do informacji w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym,
  • dostęp do informacji w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • dostęp do informacji w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 5. Rodzaje informacji o środowisku gromadzone i udostępniane w poszczególnych organach i innych jednostkach – przykładowy przewodnik:
  • gmina,
  • powiat,
  • województwo – administracja samorządowa,
  • województwo – administracja rządowa,
  • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
  • Minister Środowiska.
 6. Literatura uzupełniająca.

Podstawowe informacje na ten temat zawiera również broszura pt. „Masz prawo do informacji” wydana w 2008 roku przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z Bystrej w ramach projektu „Przyroda – Infrastruktura - Społeczeństwo”. Broszurę można pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia http://pracownia.org.pl/broszura-masz-prawo-do-informacji. Zawiera ona m.in. porady dotyczące sposobu postępowania w konkretnych przypadkach oraz wzory treści pism: (1) Wniosek o udostępnienie informacji, (2) Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie, (3) Żądanie uzupełnienia decyzji, (4) Odwołanie od decyzji, (5) Skarga na działalność.

Kwestie dostępu do informacji regulują następujące akty prawne:

międzynarodowe

 • Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78 poz. 706),
 • Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. WE L 41/26 z 14.02.2003),
 • Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 264 z 25.09.2006, s. 13-19).

krajowe

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – informacje publiczne i informacje o środowisku,
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i jej odpowiednich aktach wykonawczych – informacje o środowisku,
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) i wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68) – informacje publiczne,
 • inne ustawy szczególne (m.in. Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, Prawo geologiczne i górnicze).

Niezależnie od konstytucyjnego prawa dostępu do informacji o środowisku, w przypadku konkretnego postępowania administracyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), strony postępowania mają prawo dostępu do akt sprawy.

Tekst opracowano m.in. na podstawie: (1) materiałów szkoleniowych autorstwa Jerzego Jendrośki (red.), Magdaleny Bar i Zbigniewa Bukowskiego pt. „Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie” opracowanych w ramach projektu „Wzmocnienie systemu informacji o środowisku w szczególności z zakresu bezpieczeństwa biologicznego. Usługa szkoleniowa w ramach Transition Facility 2004/016-829.03.01 Nr Ref. 2004/016-829.03.01.02/P”. (2) broszury „Masz prawo do informacji” wydanej przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z Bystrej w ramach projektu „Przyroda – Infrastruktura - Społeczeństwo”.

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2020 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by PF / FreshSeo
sponsorzy


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.